حقوق

حقوق به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند و براي افراد حقیقی و حقوقی و حتی کشورها اختيارات و توانایی اعمال اراده خود به ديگران و الزام ديگران به رعايت آثار اين اراده (اعمال حق) را تبیین می‌کند. بنابراین مردم، بنگاه‌ها و شرکت‌ها و حتی کشورها و دولت‌ها، با آگاهی به حقوق و اختیارات خود نسبت به جامعه، با اطمینان خاطر بیش‌تری می‌توانند به تعامل با یکدیگر بپردازند.

دوره‌های حقوق «آکادمی چهل»، ابعاد مختلف این علم، کاربردها، کارکردها و یا چالش‌های آن را روشن می‌کند.